Page 1 of 3
1 2 3

JLPT N1文法: ~を限りに/を限りで

接続: A【 時を表す名詞 】を限りに/を限りで、~ POINT:時を表す名詞:例(今日、明日、先週、今月、今年、1月15日、2015年、、、等) 意味: Aが最後で、続いていたことが終わる អត្ថន័យ ៖ ត្រឹម 注意: 1. 【~を限りに/を限りで】vs【~をもって】 例文 1、今日を限りにタバコをやめることにした。 ខ្ញុំបានសំរេចចិត្តថាឈប់ជក់បារីត្រឹមថ្ងៃនេះ 2、今日を限りに、この学校ともお別れです。 ខ្ញុំបែក(ចេញ)ពីសាលានេះ ត្រឹមថ្ងៃនេះ 3、人事部の山田さんは、明日を限りに退職します。 លោកYAMADAដែលនៅផ្នែកបុគ្គលិក(HR) នឹងឈប់ពីការងារត្រឹមថ្ងៃស្អែកនេះ Let’s study more together JLPT N1文法: ~ならでは (の)… JLPT N1文法: ~極まる・~極まりない… JLPT N1文法: ~にたえない ⑴ JLPT N1文法: がてらB

JLPT N1文法: ~にたえない ⑴

⑴ 接続: A【 名詞 】にたえない 意味: Aという強い気持ちがあふれ出てくる/そういう気持ちがいっぱいになって我慢できない អត្ថន័យ ៖ ពោរពេញទៅដោយ 注意: 1.Aは感情に表す 限られた名詞 を使うよ。 ប្រើជាមួយនាមដែលត្រូវបានកំណត់ 例: 感謝(かんしゃ):ありがたいと思う気持ち   អារម្មណ៍ថ្លែងអំណរគុណ 哀惜の念(あいせきのねん) : 心の悲しみや痛みが非常に強い事  អារម្មណ៍សោកសង្រែង ឬ ឈឺចាប់ 慚愧(ざんぎ) : 自分の間違えを反省して、とても恥ずかしいと思う事  អារម្មណ៍ខ្មាស់ ហើយដឹងកំហុស 心配(しんぱい): 不安を感じて気にかける事 អារម្មណ៍បារម្ភ 寒心(かんしん): 恐れてぞっとする事 អារម្មណ៍ ខ្លាច 慶賀(けいが) : 喜び祝う事 ជូនពរដោយក្តីរីករាយ 喜び(よろこび) : とても嬉しいと思う事  រីករាយ 怒り (いかり)  : 怒って腹が立つ事  កំហឹង ឬ ខឹង 寂寞(じゃくまく): さびしくて静かな状態  ឯកកោរ 不安(ふあん) : 心配に思ったり恐怖を感じたりする事  អារម្មណ៍

JLPT N1文法: ~であれ、~であれ~

接続: A【 名詞 】であれ、B【名詞】であれ、C~ A【 な形容詞 】であれ、B【 な形容詞 】であれ、C~ 意味: Aの場合もBの場合も(どちらの場合も)Cは同じ Aでも、Bでも、Cは同じ អត្ថន័យ ៖ ទោះបីជា 注意: 1.AとBは 同じ種類の言葉 か、反対の意味の言葉 2.A【 名詞 】であろうと、B【名詞】であろうと~ ←と同じ 3.文の頭には たとえ~ いかに~ どんなに~という言葉がつきやすいよ。 例文 (1)何であれ、必要ならば買わなければなるまい。 ទោះបីជាអ្វីក៏ដោយ អោយតែចាំបាច់ គឺត្រូវតែទិញ (2)正社員であれ、パ-トであれ、仕事に対する責任変わりません。 ទោះបីជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ឋិ ទោះបីជាអ្នកធ្វើការក្រៅម៉ោង ទំនួលខុសត្រូវលើការងារ គឺមិនកែប្រែឡើយ (3)男性であれ、女性であれ、人間としての権利は同じはずだ。 ទោះបីជាបុរស ទោះបីជានារី ក្នុងនាមជាមនុស្ស ក៏មានសិទ្ឋិដូចគ្នា (4)注射であれ飲み薬であれ、良く効く薬はかえって副作用が心配だ ទោះបីជាចាក់ថ្នាំ ទោះបីជាថ្នាំលេប ថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ឋិល្អ គឺខ្ញុំបានបារម្ភខ្លាចប្រតិកម្ម (5)父は菓子であれ、果物であれ、甘いものは一切口にしない。 ឪពុករបស់ខ្ញុំ ទោះបីជានំ ទោះបីជាផ្លែឈើ អោយតែរបស់ផ្អែម គឺគាត់មិនញ៉ាំទាល់តែសោះ

JLPT N1文法: ~たところで~

接続: A 動詞 た形 +といころで、B 意味: もし、Aのことをしても、 Bには 無駄/役に立たない/結果に影響はない អត្ថន័យ៖ ទោះបីជាធ្វើA  ក៏ដោយ ក៏គ្មានប្រយោជន៍ ទៅនឹងB ឬ គ្មានឥទ្ឋិពលទៅលទ្ឋផល B 注意:   文の初めに【もし、】や、【例え、】という言葉がよく付く 【A 動詞 た形+としても、B】 と同じ 例文 (1)寝ないで勉強したところで、N1に合格できないでしょう。 ទោះបីជាខំរៀនដោយមិនគេងក៏ដោយ ក៏ប្រហែលជាមិនអាចប្រលងជាប់N1ទេ (2)この問題をいまさら議論したところで無意味でしょう ទោះបីជាឥលូវមកវែកញែកពីបញ្ហានេះ ក៏គ្មានអត្ថន័យអ្វីដែរ (3)どんなに頑張ったところで、あのチームには勝てないだろう。 ទោះបីជាខំប្រឹងប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ក៏ប្រហែលជាមិនអាចឈ្នះក្រុមនោះដែរ (4)どんなに走ったところで、授業には間に合わないだろう。 ទោះបីជាខំរត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ក៏ប្រហែលជាមិនទាន់ម៉ោងរៀនដែរ [ads2] Let’s study more together JLPT N1文法: がてらB JLPT N1文法: ~ごとき JLPT N1文法: が早いか JLPT N1文法: ~べく

JLPT N1文法: ~べく

接続: A 動詞 辞書形 +べく、B 意味: A を しようと思って、Bをした A する為に、Bをした (A=目的の文 B=Aの為の行動の文) អត្ថន័យ ៖ ដើម្បី  (Aជាកម្មវត្ថុ ហើយ B ជាទង្វើរ ឬ សកម្មភាព) 注意:1.過去の事実を説明するための文なので、Bの文は必ず過去形の文です。 また、Bの文は命令や依頼も使えません。 2.①も②もどちらも正しいです。意味も同じです。 ①する+べく=するべく ②する+べく=すべく 例文: 1. 彼は彼女を助けるべく、海に飛び込みました。 ដើម្បីជួយនាង គាត់បានលោតចូលទៅកាន់សមុទ្រ 2. この人は車のガラスを割るべく、傘を振り上げた。 ដើម្បីបំបែកកញ្ចក់ឡាន  ម្នាក់នោះបានលើកឆ័ត្រឡើងមកវាយ 3. 大学に進むべく、上京した。 ដើម្បីបន្តការសិក្សាសកវិទ្យាល័យ ឡើងមកទីក្រុង 4. 恩師に会うべく、久しぶりに母校を訪ねた。 ដើម្បីជួបគ្រូដែលជាអ្នកមានគុណ ខ្ញុំបានមកលេងសាលាកំណើតខ្ញុំ 5. 試験に合格するべく、皆一生懸命に勉強した。 ដើម្បីប្រលងជាប់ អ្នកទាំងអស់គ្នា

JLPT N1文法: ~とあって

接続: ~ [動・い形・な形・名]の普通形+ とあって、 意味: ~ので អត្ថន័យ៖ ដោយសារតែ 注意:[な形・名 辞書形] +(だ)+とあって、 (だ)がつかない事が多い 例文 (1)ボーナス後の連休とあって、観光地はどこも人でいっぱいだ。 ដោយសារតែថ្ងៃឈប់សំរាប់ជាប់គ្នា ក្រោយទទួលបានប្រាក់បន្ថែម (Bonus)  តំបន់ទេសចរណ៍ ក៏មនុស្សច្រើនដែរ (2)夏休みが始まったとあって、子供たちはみんな嬉しそうだ。 ដោយសាតែការឈប់សំរាករដូវក្តៅ ទើបចាប់ផ្តើម ក្មេងៗមើលទៅដូចជាត្រេកអរណាស់ (3)人気スターがやって来るとあって、空港は大勢の人たちが待ち受けていた ដោយសារតែ មានតារាល្បីមក ទើប នៅព្រលានយន្តហោះ គឺមានមនុស្សជាច្រើនមកទទួល (4)掃除が終わったらお菓子がもらえるとあって、子供たちは一生懸命手伝っている。 ដោយសារតែក្រោុយសំអាតនឹងទទួលបាននំ ក្មេងៗខិតខំជួយសំអាត [ads2] Let’s study more together JLPT N1文法:~うにも、~ない JLPT N1文法: ~ごとき ・ ~ごとく (=~ごとし。)… JLPT N1文法: ~極まる・~極まりない… JLPT N1文法:かたわら、B~

JLPT N1文法: ~に足る / ~に足りる

接続: ~ する動詞の名詞 +に足る / に足りる ・・・例: 信頼に足る ~動詞 辞書形 +に足る / に足りる  ・・・例: 信頼するに足る 意味: a.~する価値が十分ある              (書き言葉・硬) អត្ថន័យ ៖ ដែលមានតម្លៃនឹង…….  ឬ សាកសមនឹង ……. b.あるもの・あることが十分〜出来る (書き言葉・硬) អត្ថន័យ ៖ ដែលអាចធ្វើបាន នូវរឿងអ្វី ឬរបស់អ្វី១ បានយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ 注意:ចំនុចគួរប្រុងប្រយ័ត្ន 1.~に足る と ~に足りる の意味は同じです。 2.~に足る+名詞 のように、後ろに名詞が来ることが多いです。 例: 彼は信頼するに足る人です 3.反対の言葉は 接続: ~ する動詞の名詞 / 動詞 辞書形 +に足らない / に足りない 意味:  ~する価値がない / あるもの・あることが十分〜出来ない 例 (1)マザーテレサはとても素晴らしい人で、尊敬するに足りる Mother Teresaគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យ ដែលសាកសម នឹងគួរអោយគោរព

JLPT N1文法: ~ならでは (の)

接続:~名詞+ならでは ・ 名詞+ならでは+の+名詞 意味:~にしかできない・ ~独特の・~だけの អត្ថន័យ ៖ មានតែ  ឬ ពិសេស 例 (1)こんな新しい発想はあのデザイナーならではのものです。 គំនិតថ្មីបែបនេះ គឺមានតែរបស់ អ្នកឌីហ្សាញម្នាក់ហើយ។ (គឺមានតែគាត់ទេ ដែលនឹកឃើញគំនិតចឹង) (2)全国各地にその地方ならではの名産がある。 នៅគ្រប់តំបន់ផ្ទៃប្រទេស គឺតែងមានរបស់ល្បីប្រចាំតំបន់ (3)世界各国にはその国ならではの伝統文化と風習がある。 គ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោក គឺតែងមានប្រពៃណី ទំនៀទម្លាប់ពីសេស ទៅតាមប្រទេស [ads2] Let’s study more together JLPT N1文法: ~とあって JLPT N1文法: 数・量の名詞)+からある 12… JLPT N1文法:が最後、A~ JLPT N1文法:~うが~まいが(と)~

JLPT N1文法: ~こととて

接続: 名詞+の+こととて、~ 動詞 ない形+こととて、~ 動詞 ない形ーない+ぬ+こととて、~ (例: 聞かぬこととて、~) (例外: する→ せぬこととて、~) 意味: (理由) なので、 / (理由) だから + あらたまった 硬い表現 អត្ថន័យ ៖ ដោយសារ 注意:言い訳をする時。 ”ごめんなさい”という謝罪の気持ちを込めて使うことが多い。 書き言葉(あらたまったところで使う) 例 (1)何も知らぬこととて、間違いをしてしまいました。 ដោយសារតែមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ ទើបធ្វើអោយមានកំហុស (2)引っ越ししてきたばかりで、辺りの様子も分からないこととて、どうぞ宜しくおねがいいたします。 ដោយសារតែខ្ញុំត្រឹមតែរើផ្ទះមកថ្មី ហើយពុំសូវជាដឹងពីស្ថានភាពម្តុំនេះ ដូច្នេះ សូមជួយណែនាំផង (3)冬休み中のこととて、全員には連絡できなかった ដោយសារនៅកុះឡុងពេលវិស្សមកាលរដូវរងារ ដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាទេ [ads2]   Let’s study more together JLPT N1文法: ~きらいがある JLPT N1文法: ~とあって JLPT N1文法:かたわら、B~ JLPT N1文法:~うが~まいが(と)~

JLPT N1文法: ~ごとき

接続: 名詞+ごとき+名詞 意味:人を見下したときに使う (あなたは/彼は/彼女は/~さん+~ごとき~。) 自分を謙遜するときに使う(私ごとき~) 注意:”ごとき” の前に ”の”を付け忘れると マイナスイメージになるよ。 例: 今回のごとき事件は二度と起こしてはならない [ads2] Let’s study more together JLPT N1文法: がてらB JLPT N1文法: ~にたえない ⑴ JLPT N1文法: ~に足る / ~に足りる… JLPT N1文法: ~とあって