ធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបានរៀនជប៉ុនឆាប់ចេះ?

ធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបានរៀនជប៉ុនឆាប់ចេះ?

ធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបានរៀនជប៉ុនឆាប់ចេះ? នេះជាសំណួរដែលកូនសិស្សជាច្រើនបានសួរ និងចង់ដឹង ថាតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីទៅដែលនាំអោយគាត់រៀនឆាប់ចេះ !! ប្រសិនជាអ្នកដែលកំពុងអានអត្ថបទនេះ ក៏ជាអ្នកដែលចង់ដឹងដែលនោះ សូមអានអោយដល់ទីបញ្ចប់ និង ចែករំលែកដល់ មិត្តរបស់អ្នកផង ខាងក្រោម គ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍ និង គំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏មិនមែនមានន័យថា ត្រូវ១០០%ផងដែល ប្រសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគំនិត និងយោបល់ណាមួយសូមចែករំលែកជាមួយនឹងខ្ញុំផង **អ្នកដែលចង់ដឹងពីចម្លើយខាងលើ សូមឆ្លើយសំណួរ3ខាងក្រោមជាមុនសិន 1 ហេតុអ្វីបានជាអ្នករៀនភាសាជប៉ុន ? 2តើអ្នកមានពេល 2ម៉ោង ក្នុងការរំលឹក និង រៀនមេរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃទេ ? 3 តើអ្នកដឹងថា អ្នកចូលចិត្តមុខវិជ្ជាអ្វីជាងគេទេ? ឧទាហរណ៍ ថា មុខវិជ្ជា”សន្ទា “ ឬ មុខវិជ្ជា”វេយ្យាករណ៍” ជាដើម

ទិចនិកទាំង 5 សម្រាប់ជំនួយដល់ការធ្វើ តេស្ត読解កម្រិតN2

ទិចនិកទាំង 5 សម្រាប់ជំនួយដល់ការធ្វើ តេស្ត読解កម្រិតN2

ទិចនិកទាំង 5 សម្រាប់ជំនួយដល់ការធ្វើ តេស្ត読解កម្រិតN2 តើអ្នកមានដែលស្រាវជ្រាវ ឬ ដឹងពីទិចនៃការធ្វើតេស្ត読解កម្រិតN2 ទេ? Let’s study more together ធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបានរៀនជប៉ុនឆាប់ចេះ?… វិធីសាស្ត្រទាំង៦ ក្នុងការចងចាំអក្សរកាន់ជី (漢字)…

វិធីសាស្ត្រទាំង៦ ក្នុងការចងចាំអក្សរកាន់ជី (漢字)

វិធីសាស្ត្រទាំង៦ ក្នុងការចងចាំអក្សរកាន់ជី (漢字)

អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចរៀនកាន់ជីជាមួយនិងយើងខ្ញុំ តាមរយះYouTube  សូមចុចប៊ូតុងខាងក្រោម ដើម្បីចូលទៅកាន់មេរៀនកាន់ជី (ជាវិដេអូ ពន្យល់ជាភាសាខ្មែរ ដោយលោកគ្រូឆាយ) My YouTube Channel (Click Here ) ខងក្រោមនេះ ជាវិធីសាស្ត្រទាំង៦ ក្នុងការចងចាំអក្សរកាន់ជី (漢字) វិធីសាស្ត្រទី១  យល់ពីអត្ថន័យនៃអក្សរកាន់ជីបណ្តើរ រៀនបណ្តើរ Let’s study more together ទិចនិកទាំង 5 សម្រាប់ជំនួយដល់ការធ្វើ តេស្ត読解កម្រិតN… ធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបានរៀនជប៉ុនឆាប់ចេះ?…